25 thg 12, 2010

TELNET Và SEND MAIL

1- Giới thiệu:
Telnet là một chương trình cho phép bạn kết nối và đăng nhập vào một máy tính ở xa (trong LAN, internet). Khi kết nối thành công, máy tính của bạn sẽ thực hiện chức năng như trạm trung gian để gửi yêu cầu đến máy tính ở xa.
Bạn có thể dùng máy tính của mình để truy cập thông tin, thực thi các chương trình và sử dụng một số tài nguyên khác trên máy tính ở xa.

2- Sử dụng telnet:
Bắt đầu từ command prompt, gõ vào telnet, nếu bạn dùng 9x, nó sẽ đưa bạn vào trình windows telnet. Bạn cũng có thể chạy ở menu Start/Run.
Ở chế độ đánh lệnh, bạn có thể dùng các lệnh sau:
OPEN : mở một kết nốI đến máy tính ở xa, gọi là 1 telnet session
CLOSE : đóng kết nối và trở về dấu nhắc đợI lệnh
QUIT: đóng kết nối và thoát telnet
: nhấn phím enter sẽ đưa bạn thoát khỏI chế độ dấu nhắc lệnh và trở lại telnet session
SET ECHO: bật/tắt chế độ hiện các lệnh đánh vào trong windows telnet. Lưu ý trong 2k sẽ là SET LOCAL_ECHO

Để kết nối, ta dùng lệnh OPEN hoặc cũng có thể trực tiếp bằng lệnh
telnet
vd:
telnet anyhost.com 12345
Trying 123.123.112.12 port 12345
Connected to anyhost.com
Escape character is….

Sau khi kết nối xong, bạn đã ở trong một telnet session. Có thể dùng kí tự escape ở trên để trở về dấu nhắc lệnh.

3- Ứng dụng telnet để truy cập POP email:
a- Ðọc mail:
Các internet mail server cho phép truy cập thông qua giao thức POP (Post Office Protocol), cổng 110. Nếu POP server bạn đang dùng là anyhost.com, thì ta sẽ dùng lệnh sau: telnet anyhost.com 110
Một số các lệnh có thể bạn cần dùng khi truy cập POP email
USER : mở hộp thư của username
PASS : mật khẩu cho hộp thư
LIST : liệt kê các emails trong hộp thư
RETR : xem thư có thứ tự là number, được liệt kê trong lệnh LIST
TOP : xem thư như RETR, nhưng dừng lại khi hiện được số dòng nhất định
DELE : xóa thư có thứ tự number
QUIT : đóng telnet session

Ví dụ, ta sẽ truy cập vào yahoo để xem mail, ta thực hiện lệnh:
telnet pop.mail.yahoo.com 110 và chờ một chút…
Nếu thành công, bạn sẽ nhận được dòng thông tin sau:
+OK hello from popgate

Kể từ đây, nếu trước khi mở 1 telnet session, bạn có dùng SET ECHO, thì những gì bạn đánh vào sẽ hiện lên, không thì bạn phải nhập các lệnh thật chính xác
Nhập tên user
USER w_hat95
+OK password required

Nhập mật khẩu
PASS anhyeuemnhieulam
+OK maildrop ready, 2 messages (2983 octets) (34232 2324232)

Ở đây, mail box của tôi có 2 tin, kế đến là tổng kích thước của các email, các số còn lại bạn không cần quan tâm
Bạn dùng lệnh list để liệt kê các email, bao gồm stt và size:
list
1 1728
2 1205
.
Ðể xem một mail có stt nào đó, bạn dùng lệnh retr
retr 1
Chờ một chút, bạn sẽ nhận được những thông tin đầy đủ về mail đó, bao gồm toàn bộ header và nội dung

vd:
+OK 1783 octets
X-Apparently-To:
w_hat95@yahoo.com via web20306.mail.yahoo.com; 04 Jan 2002 23:4
8:08 -0800 (PST)
X-RocketRCL: 1037;1;2465408753
Received: from web11904.mail.yahoo.com (216.136.172.18)
by mta621.mail.yahoo.com with SMTP; 04 Jan 2002 23:48:08 -0800 (PST)
Message-ID: <20020105074808.35179.qmail@web11904.mail.yahoo.com>
Received: from [61.214.156.105] by web11904.mail.yahoo.com via HTTP; Fri, 04 Jan
2002 23:48:08 PST
Date: Fri, 4 Jan 2002 23:48:08 -0800 (PST)
From: Joel
Subject: Re: hi?
To: F M
In-Reply-To: <20020102080654.68330.qmail@web20307.mail.yahoo.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary=”0-888944639-1010216888=:34368″
……vvv
.

Về những thông tin trong email header,bạn tự tìm hiểu lấy! :) )
Nếu những thông tin liệt kê ở trên quá nhiều, bạn không kịp xem, hãy dùng lệnh top để liệt kê theo số lượng dòng nhất định
vd: top 1 10 -> sẽ liệt kê 10 dòng đầu (kể cả header) của email số 1, sau khi hiện xong 10 dòng cho bạn xem, chờ vài giây, nó sẽ tiếp tục hiện các dòng kế tiếp cho đến khi toàn bộ email được xem!?

Ðể xóa 1 email, bạn dùng lệnh dele
vd: dele 2 -> sẽ xóa email thứ 2 trong danh sách
Sau khi check xong emails, bạn đóng telnet session bằng lệnh QUIT, bạn sẽ được đưa về dấu nhắc lệnh
Bất lợi của việc check email POP dùng telnet là bạn không có được giao diện dễ nhìn như các trình check POP mail khác. Bạn cũng không thể trả lời từ các mail đã đọc được.

b- Gửi mail:
Tương tự như trên, các internet mail server sẽ cung cấp một giao thức là SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) cho phép bạn send email thông qua server đó, cổng 25.

Một số lệnh bạn cần dùng:
HELO : giới thiệu host, thông tin này không cần thiết
MAIL FROM:
RCPT TO:
DATA : sau khi enter, bạn nhập nội dung email. Sau khi nhập xong, muốn kết thúc, bạn phải xuống hàng và nhập dấu chấm ‘.’
RSET xóa các thông tin lần gửi mới nhất, dùng khi bạn muốn gửi đến một người khác
QUIT : thoát
HELP xem trợ giúp về các lệnh, lệnh này tùy thuộc vào mail server bạn đang connect

Ví dụ, đối với yahoo:
Bạn thực hiện lệnh telnet smtp.mail.yahoo.com 25
Chờ một lúc, nếu kết nối thành công, bạn sẽ nhận được thông tin sau:
220 smtp011.mail.yahoo.com ESMTP
Kết nối:
helo smtp.mail.yahoo.com
250 smtp011.mail.yahoo.com

Nhập thông tin người gửi:
mail from:
w_hat95@yahoo.com
250 ok
Nhập thông tin người nhận:
rcpt to:
joel@yahoo.com Joel
250 ok
Nhập nội dung:

data blsdfsdfsd
354 go ahead

Subject: hi Joel, how r u these days?
Hi Joel,
R u busy this late evening?
If ur free, get to Mo^.ng Mo* bar. I need to talk to you.
See ya,
W_Hat
.
250 ok 1010373599 qp 48077

Ðóng telnet session
Quit

Bạn có thể thao khảo một ví dụ về send mail thông qua SMTP tại: http://www.kbcafe.com/articles/smtp.html

ps: các ví dụ trên đã test trên Windows 2000, các bạn có thể thực hiện tương tự trên Windows 9x. Tùy mail server mà các thông tin xác nhận và thông báo các lệnh của bạn có thể khác nhau.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét